Regulamin/RODO

1. Jakiekolwiek prawa do strony internetowej https://rytualymilosne-uroki.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, należą do Okultysty (właściciela strony). A korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Okultysty (właściciela strony) wyrażoną na piśmie.

2. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania ze strony https://rytualymilosne-uroki.pl

3.   Zamawiając jakikolwiek rytuał/klątwę/urok zamieszczone na stronie oraz podstronach serwisu Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z poniższym regulaminem. Zamieszczonym pod adresem https://rytualymilosne-uroki.pl oraz że w pełni akceptuje jego warunki.

4. Wszystkie rytuały/uroki/klątwy wykonywane są osobiście przez Okultystę (właściciela strony) i cechuje je ogromna skuteczność.

5.   Zamawiający to osoba zamawiająca za pośrednictwem strony https://rytualymilosne-uroki.pl rytuał/urok/klątwę. Zamawiającym może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 6.   Zakazane jest dostarczanie przez osobę zamawiającą rytuał/urok/klątwę treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie przez nią przedmiotowej strony internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji strony https://rytualymilosne-uroki.pl w celu prowadzenia przez Zamawiającego działalności, która naruszałaby interes Okultysty (właściciela strony).

8.  Zamawiający może składać zamówienia na stronie https://rytualymilosne-uroki.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

9.  Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony https://rytualymilosne-uroki.pl

10. W magii nie ma żadnego pewnika, ponieważ los kieruje się swoimi własnymi zasadami, których nie można do końca przewidzieć. Dlatego Okultysta (właściciel strony) nie zapewnia, że rytuał zadziała w każdym bez wyjątku przypadku. Jakkolwiek rytuały wykonywane przez Okultystę (właściciela strony) cechuje duża skuteczność, istotna bowiem jest również wiara Zamawiającego w ostateczny sukces. Sukces magicznych rytuałów jest zależny w pewnej mierze od wiary Zamawiającego.

11. Wszelkie terminy odprawienia rytuałów są ustalane pisemnie przez e-mail pomiędzy Okultystą (właścicielem strony) a osobą, która korzysta z jego pomocy.

12.  Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu okażą się nieważne w świetle prawa, nie uchyla to ważności pozostałych.

13.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie (w dniu 25.05.2018) nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zaktualizowaliśmy Regulamin świadczenia usług, dostosowując go aktualnych przepisów. 

Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych.

Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz pouczyć o przysługujących Państwu prawach.

Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Prawa dotyczące danych osobowych osób, których one dotyczą.
Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych, możecie się Państwo do nas w każdej chwili zwrócić pisemnie, mailowo, wysyłając zapytanie na adres mailowy: 

Zgodnie z RODO macie Państwo następujące prawa: 
Prawo do informacji (art. 15 RODO). 


W każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa przetwarzamy. W jakim celu to czynimy, jak również jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane i czy w związku z tym stosowane jest profilowanie. Ponadto macie Państwo prawo dowiedzieć się, jakim odbiorcom,  kategoriom odbiorców dane zostały ujawnione lub są jeszcze ujawniane; w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych. W tym przypadku macie Państwo również prawo do uzyskania pouczenia w kwestii stosownych gwarancji w związku z przekazywaniem Państwa danych osobowych.

Oprócz prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym oraz prawa do uzyskania informacji odnośnie pochodzenia Państwa danych macie Państwo prawo do ich usunięcia, korekty. Jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych. We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach macie Państwo prawo do żądania od Administratora Danych bezpłatnej kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Za wszystkie inne kopie, o które Państwo wnioskujecie lub które wykraczają poza prawo do informacji danej osoby, jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty administracyjnej.
Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO). 

Macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych. Oraz – uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych. Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do Administratora Danych celem naniesienia niezbędnej korekty.
Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO). 

Macie Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”). W szczególności wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne. Gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych. Gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym. Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego (np. obowiązków przechowywania), usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na AD obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO). 


Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem. Odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania. Gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewyższają Państwa interesy.
Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). 
Macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeśli np. istnieje zgoda z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO). 


Macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych. Do celów bezpośredniego pozyskiwania lub badania rynku i opinii oraz marketingowego (promocyjnego) przetwarzania danych. Chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych. Które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności. Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). 


Przysługuje Państwu prawo do składania skargi do właściwego organu nadzoru. Jeśli uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.
Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7. 3 RODO). 
Udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać w każdym momencie bez podania przyczyny.


Podstawa prawna przetwarzania danych


W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku, z którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1a oraz art. 8 ust.1 RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną umowy jest osoba, której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art.6 ust. 1b RODO. Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy.


Przekazywanie danych osobom trzecim


Przekazywanie danych osobom trzecim wykraczające poza ramy wskazane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Dokonywane jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji żądanej usługi. Przekazujemy dane tylko w przypadku istnienia odpowiedniego zobowiązania prawnego. Zdarza się to wtedy, gdy jednostki państwowe proszą w formie pisemnej o informację lub istnieje zarządzenie sądu. Państwa dane osobowe nie są przekazywane tzw. państwom trzecim spoza Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – profilowanie.